GEICO

Descripció de l’empresa

GEICO S.L., establerta a l’any 2000, és una empresa compromesa amb l’estudi i els treballs del sòl. La seva activitat s’especialitza en dos grans vessants perfectament complementades: d’una banda les aplicacions geotècniques, i d’altra els sondatges i estudis del sòl.

Pel que respecta a les APLICACIONS GEOTÈCNIQUES, GEICO S.L. és una empresa especialitzada en la tècnica i realització de micropilots i ancoratges, abastant treballs com la realització de pantalles de micropilots, murs ancorats, fonamentacions profundes i recalçat d’estructures d’edificació. Tantmateix, l’estabilització i tractament de talussos també és un camp en el que disposa d’àmplia experiència, amb l’aplicació de tècniques específiques com la de gunitat i la col·locació de malles de protecció.

En referència al camp dels SONDATGES I ESTUDIS DEL SOL, GEICO S.L. disposa dels professionals, la maquinària i de l’equipament necessari per a realitzar sondatges i estudis del sol, ja sigui mitjançant assajos directes sobre el propi terreny i/o mitjançant l’extracció de mostres per a la posterior anàlisi en laboratoris especialitzats. D’altra banda, també ofereix els seus serveis en la col·locació d’instrumentació i el posterior seguiment i presa de mesures, com ara piezòmetres, inclinòmetres… Aquests serveis permeten oferir als nostres clients tota aquella informació de caire geològic i/o geotècnic que puguin menester, ja siguin estudis especiífics o estudis d’obligat compliment com els requerits en els projectes d’edificació.

Amb independància del gruix de la seva activitat, GEICO S.L. en el seu afany de millora contínua, va incorporant noves línies de serveis que dónin resposta a les necessitats presents i futures dels seus clients.

Així doncs, GEICO S.L. es consolida com una empresa amb un equip dinàmic, amb els recursos i tècniques perfectament adaptades a les necessitats de l’entorn en el que opera. D’aquesta manera ens és possible assolir l’objectiu d’oferir un servei integral d’estudi del sòl, assessorament i realització d’aplicacions geotècniques que dóni resposta a les necessitats dels nostres clients.

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio

Anuncio